20. april 2011

klimafond for veg

KrF har landsmøte neste helg. Eg meiner noko av det viktigaste når lansmøtet møtest er at det vert ein politisk verkstad og at ein formar ny politikk. KrF har omdømmemål som seier at vi skal vere verdiforankra, åpne og relevante.
Sogn og Fjordane KrF har fremja eit resolusjonsframlegg som vi meiner er svært relevant:
Det handlar om veg, og slik sett vedkjem det kvar enkelt, fordi samfunnet i stadig større grad legg opp til at vi må flytte på oss for å nå fram til tenestene. ( sentralisering / globalisering) Det handlar også om klima. Vi opplever at naturen i aukande grad viser krefter, og ved td ras og flaum ryddar vekk viktige samferdselsårer på eit blunk.
Berre i fjor utgjorde ektsrautgifter på Sogn og Fjordane sine fylkesvegar mellom 50 og 60 millionar kroner i ekstrautgifter pga naturkreftene. Dette er mykje for eit fylke å ha liggande som buffer. Og ein veg som er vekke, kan ikkje utsettast å setje i stand. Det må berre gjerast.
Fylka er ulikt utsette for at vegane vert øydelagde av (u)-ver. Slik sett vert det svært ulik belastning på vegmidlane. Og dei fylka som er mest utsett, er gjerne også dei fylka der det er dyrast å bygge veg. Eg tenkjer på forsering av flaumstore elver og vegar langs bratte, rasutsette liderog fjell.

KrF Sogn og Fjordane fremmar difor forslag om at det vert oppretta eit statleg bufferfond som skal dekke reperasjonar på vegar som vert øydelagde av natur- og klimaherjingar.
Om ein kallar det klimafond eller naturskadefond for samferdsle er underordna. Det viktige er at staten tek eit større ansvar for å rydde opp etter ekstremver, og at det er fellesskapen og ikkje det enkelte fylke åleine som sitt med ansvaret for ekstrarekninga.

10. april 2011

Prinsipplaust frå Ap

Nei til pels og nei til post.
Det er for så vidt bra at Ap-landsmøtet sa nei til postdirektivet. Det er faktisk veldig viktig at det skal bere likeverdig posttilbod i heile landet. Her eg bur, kjem avisa også med landpostbodet. Ikkje kjekt å vere utan avis på laurdagen. Men det er litt spesielt at dei vel å teste ut EØS-avtalen på denne saka og ikkje på ei prinsippsak som datalagringsdirektivet. Postdirektivet rører jo ved grunnlaget til EU, frie tenester.
Men truleg kom dette vedtaket som følgje av ein oppsamla irritasjon over at DLD vart pressa gjennom i Stortinget ei veke før landsmøtet. Det kunne neppe skjedd etterpå, når vi ser avstemminga om postdirektivet. Viss ikkje det er slik at det egt er LO som bestemmer i Ap? Men prinsipp skal ein leite lenge etter for å forstå dette. DLD, matsminke, patent..det hadde vore mange gode prinsipp å prøvd på før.

Så til det prinisippielle i pels-vedtaket. Er det stygge fjernsynsbilde som har fått Ap til å vedta nedlegging av ei næring? Er det slik frå no av at viss nokon i ei næring bryt lova, så kuttar vi heile næringa? Eller er det eit prinsipp om at alt dyrehald skal vere "fritt" frå no av? Kva skjer med burhøns? Dei hakkar også stygt på kvarandre. Eller andre dyr som får skader? Kva med kjæledyr? Dei er i allfall ikkje nødvendige å halde inne eller å frårøve fridomen. Polly må nok ut av buret, etter dette.
Pelsdyrnæringa har strenge krav, og har gjort mykje for å etterkome desse. Ap-vedtaket gjer ei heil næring til syndebukk, og skaper uro for framtida innan resten av husdyr-næringa.

6. april 2011

KrF fekk gjennomslag i saka om skuleskyss for Vik

KrF fekk gjennomslag for viktige prinsipp når fylkestinget behandla saka om skuleskyss til Vik. Vi hadde laga eit eige framlegg. Dei viktigaste delene av  det vart tatt inn i eit fellesframlegg frå Sp, Ap, H, KrF, SV og FrP.
Det vi fekk inn var; 1. utgreie alternative ruteopplegg, ikkje berre båt til Hermansverk og buss derifrå. 2. At båtruta ikkje krev ei tilnærma 50% finansiering frå Vik kommune, men berre ei medfinansiering. 3. At fylkestinget skal arbeide politisk for at bortebuarstipend alternativt kan brukast til å finansiere skuleskyss.

Det siste er eit viktig prinsipp, syns vi i KrF. Staten sine pengar er no så sektoroppbundne at det hindrar fornuftig bruk av offentlege midlar, til beste for dei bygdene og distrikta det gjeld.
Proessor Jørgen Amdam har ein teori om dette, som blir kalla "Distriktenes likkiste". Det betyr at sektoriseringa i det offentlege tek livet av distrikta med å legge hinder for gode og fornuftige løysingar.

Fylkesårsmøtet til KrF vedtok å arbeide for skuleskyss for Vik der bortebuarstipendet var ein mulig innsats til medfinansiering. No har vi levert, eit stykke på veg!!!