26. juli 2011

Ein klem

KrF Sogn og Fjordane vil med dette vise sterk medkjensle med alle dei som er råka av denne ufattelege misgjerninga og åtaket i Oslo og på Utøya. Alle er råka, men nokon mykje meir enn andre. Våre varmaste tankar går til Stryn og dei pårørande til sakna AUF-leiar, Hanne Kristin.

Måten statsministeren og dei rundt han, og ikkje minst AUF-leiaren Eskild Pedersen har opptredd på i etterkant av hendinga, har vore imponerande. Stor takk til dei, for det dei er og gjer.
Sameleis hjelpemannskap på alle nivå.

Det politiske ungdomsmiljøet i Norge er lite, og det er nære nettverk og vennskap på tvers av partigrensene. Det har kome tydeleg til syne no, der alle seier: "I dag er vi alle AUF-arar".
KrF håpar dette er haldningar som vil halde seg, og som gjer at sjølv om ein er usamde om politiske vegval, så er vi saman om det viktigaste, demokratiet og ytrningsfridomen.

Takk til alle som har tatt del i store og små fakkel/blometog eller andre markeringar. Det er ein sterk manifestasjon av avstand frå hendinga, omtanke og kjærleik til kvarandre og ein felles lovnad om å finne ein god veg vidare.

19. juli 2011

Frivillig?

Heldigvis var visst den meldinga om skattlegging av frivillige medarbeidarar på diverse tilstellingar, berre ein feil. Men mange gjekk fem på. Og det er grunn til å dvele ved. Er det fordi vi med dagens regjering er svært vande med at frivillig arbeid ikkje har hatt dei beste vilkåra?

Det var eit folkekrav at frivillige organisasjonar skulle sleppe moms. Regjeringa ga etter, men på sin måte. Dei innførte ei ordning som er byråkratisk og uføreseieleg.

KrF vil gje frivillig arbeid og ideell sektor gode rammer, og stortingsgruppa vår la fram eit framlegg for det våren 2011.
Desse tiltaka innebær
  • gode statlege rammevilkår og støtteordningar til frivillige organisasjonar og ideelle aktørar
  • sosial kapital som mål for samfunnsutviklinga på linje med verdiskaping og bærekraft
  • frivillighet på timeplanen i skulen
  • familie- og frivillighetsvenleg arbeisliv
  • tiltak med "seniorvenner" og "reservebesteforeldre"
  • betre rammevilkår for ideelle helse- og omsorgsinstitusjonar
  • styrking av frivillig-sentralane

8. juli 2011

Leigebustadar for utvikling

KrF har arbeidd for at kommunen skal medverke til at det vert bygd fleire utleigebustadar i Gulen. Å auke folketalet er svært viktig, og sjølv om det dei siste åra har vore bygd fleire einebustadar enn før, så trengs det meir satsing. Vi kan ikkje vente at alle folk (ungdomar) er klare til å bygge eigen bustad med ein gong dei kjem til bygda. Det er derfor viktig å ha ein fungerande leigemarknad, slik at dei kan ”prøve-bu” før dei tar ei så stor investering.

Det er for få hus til leige. Og sjølv om det ikkje er eit primært offentleg ansvar å bygge hus, så syns KrF det kan vere ein god ide for å skape meir tilflytting.

Vi var derfor med på å få pengar til utleigebustadar inn i budsjettet frå 2011 og utover. Tiltaket vart vedteke med knappast mogeleg margin, då H og Sp stemte mot.

KrF ønskjer at vi skal kome i gang allereie i haust, og vi meiner Brekke skal vere først ut. Grunnen til det ligg både i at dette området nært E39 er eit satsingsområde for oss, og at det for mange år sidan vart sagt at inntektene frå salet av ein kommunal bustad der skulle gå til ny utleigebustad.

4. juli 2011

Hordalandsavtalen i fare - igjen.

Ikkje overaskande, så går leiaren i Hovedutvalet for utdanning på fylket ut og peikar på Hordalandsavtalen når det skal sparast pengar. Hovland er innvalt for Ap, og Ap har heile tida vore mot Hordalandsavtalen.
Eg meiner vi må ha ei anna tilnærming når vi skal ta innsparingar innanfor skule. Vi må ta utgangspunkt i brukarane sitt beste og muligheten for flest mogeleg å kunne bu heime medan dei går på vidaregåande skule.
Med det som utangspunkt er vel ikkje prisen for Gulen og Solund-elevane så høg. Eg merkar meg at innsparinga blir sagt å vere mellom 6 og 10 mill. Rutekostnadane er lagt fast i eit båtanbud, og er eit "finmaska" system saman med andre båtruter i området. Det kan derfor ikkje påreknast så stor innsparing der.
Det blir også heilt "håplaust" når det blir framstilt som om det enten blir Dale vgs eller Hordalandsavtalen som skal kuttast. Kva med dei andre regionane, der skulane ligg så tett at ein kan bu heime og velje mellom fleire skular? HAFS regionen har ei svært tidkrevande og kronglete samferdsle. Det gjer at ingen elevar frå Gulen og Solund kan bu heime og gå på skule i eige fylke. Gulen har td i fleire år bede om å få oppretta ei rute over Lavikdalen på mandagsmorgon, slik at elevane frå Brekke slapp å reise i 17-18 tida søndag for å nå skulen i Dale mandag. Men nei, ikkje det ein gong har vore mogeleg. Kanskje er det litt av grunnen til at svært mange elevar frå Brekke no veljer Sogndal og Førde i staden for Dale. Og det vil nok også vere tilfelle dersom Hordalandsavtalen blir tatt bort.
Når ein står sør i Gulen og ser over fjorden til Austrheim, så verkar det veldig lite framtidsretta at fylkesgrensa skal vere eit så sterkt hinder mot fornuftige løysingar.
Å ha ungdomar i alderen 15-18 buande heime er viktig for utviklinga av lokalsamfunnet, for busetnad og ikkje minst for dei familiane det gjeld.
Eg håpar fornuften sigrar i denne saka, og at dei partia som sto saman om å få til Hordalandsavtalen, framleis vil gjere det.