29. april 2013

Fleksiperm: 9 veker til 10 år

Berre lær deg ordet. KrF vil ha eit 9 vekers tillegg til eksisterande fødselspermisjon.
Desse vekene skal kunne brukast fleksibelt, fram til barnet er 10 år. Tenk deg alle dei vanskelege planleggingsdagane til barnehagane og skulane; her er løysinga. Far eller mor kan ta ut permisjon frå 9-vekers banken, og vere heime med borna den dagen. Eg kjenner mange foreldre som ønskjer dette velkomen. Eller kanskje familien sin krøkkete sommarferie kan bli betre, slik at faktisk heile familien kan få litt ferie i lag. Ofte må mor og far ta ferie ulikt, fordi 7-åringen har så lang sommarferie, mens mor og far berre har tre veker. Det er no kjekt å i alle fall få ei veke i lag :)
Forslaget har allereie hausta storm frå sosialistane. Men denne gongen kan dei ikkje klage på at det vil halde mor heime, sjølv om Trettebergstuen prøvde på det på P2. Dette tiltaket er klart kjønnsnøytralt. Og eg trur faktisk foreldre vil bruke det på den måten.
Så då er argumentet mot at det blir for dyrt. Det kostar 3 milliardar. Mykje pengar, men av eit statsbudsjett på 400 mrd...?
Kanskje er dette tvert om ei viktig investering, i born, i ekteskap, i familie..Ja kort sagt; i framtida!
Investering i ein god barndom er viktig, for barndommen varer heile livet!

16. april 2013

Skreddarsaum

Det er Fylkesting. Dagen starta med gode innspel og diskusjonar om verdiskaping i fylket. Gerd Slinning frå Kommunal- og Regionaldepartementet opna med å utfordre oss på handlingsrommet vårt. Og til å sjå lokale løysingar.

Og det har vi gjort i dag. Vi har nett gått inn eit samarbeid og spleiselag mellom private, kommune og fylke for å få bygd 4 km veg fram til 7 fastbuande på Tangenes i Solund. 3 av desse innbyggarane er skuleelevar og har krav på skuleskyss. Og skuleskyssen er det fylkeskommunen som er ansvarleg for. Vi tar kostnaden med skuleskyss (kr 180 000,- / år) og legg i potten i 10 år framover. Foreldra inngår avtale om å køyre borna sjølve. Verdi ca 1 mill. Kommunen bygger veg, og tar den økonomiske risikoen dersom det kjem andre som krev skuleskyss og må få det.

Dette er eit skuleeksempel på skreddarsaum, og på å prøve å få til noko. Nokre parti måtte gå ein ekstra-runde før dei vart einige med dette. Men det var eit samrøystes Fylkesting som gjorde vedaket!!

KrF har tidlegare, gjennom og med tilslutning frå fylkestinget, prøvt å få staten med på ei nesten tilsvarande ordning med å kunne konvertere bortebuarstipend til ungdom i vidaregåande skule over i skyss-rute. Noko som kunne gjort at elevar kunne sleppe å flytte på hybel. Men nei. Staten klarer ikkje å tenkje eller utføre skreddarsaum. KrF følgjer opp saka, og har ho i programmet sitt til neste stortingsperiode.

Dette viser styrken med lokale vedtak og eit handlingsrom til å finne tenlege løysingar. Eit godt argument for subsidiaritets-prinsippet. (For eit ord!!)

7. april 2013

Regjeringa styrkar dei store

Trass i mot det regjeringa seier i festtalar, så vil dei innanfor oppdrettsnæringa gjenomføre tiltak som styrkar dei store oppdrettarane på bekostning av dei mindre.
Vi såg det når dei behandla soneinndelinga. Og no når dei "grøne konsesjonane" skal delast ut, så skjer det samme igjen. (Forskrift for tildeling er på høyring) Rett nok med litt skilnad for Troms og Finnmark. Dei er på ein måte alibiet for distriktsperspektivet.
Litt rart i denne samanhengen, fordi det står om dei grøne konsesjonane at dei skal bidra til eit utviklingsarbeid som reduserer miljøskadene/belastningane. Då burde det logiske vere at desse konsesjonane vart gitt der det var størst poensiale for å redusere miljøbelastninga, og det er ikkje i Troms og Finnmark.

Boda på konsesjonane er venta å verte langt høgre enn utgangsprisen på 10 mill. Det vil gjere det svært krevande for små og mellomstore aktørar utanfor Troms og Finnmark (som har eigen "kvote") til å kjøpe seg opp. I Sogn og Fjordane er 55% av oppdrettsnæringa eigd av små og mellomstore aktørar. Regjeringa si løysing på tildeling vil motarbeide oppdrettsnæringa sin vekst i Sogn og Fjordane. Ordninga vil gjere det vnsklegare for dei drivarane som er lokalt eigde og som pløyer mest tilbake til lokalsamfunnet. Det vil igjen gjere at kystkommunane blir mindre entusiastiske til å sette av areal til oppdrettsnæringa.