23. mai 2011

Leksehjelp i ungdomsskulen

KrF vil at det skal innførast ei frivillig leksehjelp for ungdomsskuleelevar. Vi trur det er større bruk for det på ungdomstrinnet enn den som no er innført for dei yngste elevane. Og vi opplever at dette blir etterspurd av mange foreldre, som enten ikkje fagleg strekk til med leksehjelp eller som ikkje får tida til å strekke til.KrF har lenge vore ein pådrivar for at det måtte gjerast noko med ungdomsskulen, slik at han vert meir ein mestringsarena både for dei som ”snakkar med munnen og dei som snakkar med hendene”. Det inneber ma meir praktiske fag.

Etter 6 års etterlysning har endeleg regjeringa lagt fram ei melding om ungdomsskulen, og der er det etter vårt syn, mykje bra. Regjeringa følgjer opp KrF sitt framlegg om å innføre valfag og ein meir praktisk retta skuledag.

Men det må med fleire konkrete framlegg når Stortinget skal stake ut ein god ungdomsskule.

Læraren er den viktigaste enkeltgrunnen for ein god skule. Derfor er det viktig med god kompetanse og mulighet for etter- og vidareutdanning. Staten bør ta hovedansvaret for kostnaden med dette. Nye lærarar skal få tilbod om ei mentorordning som hjelper dei i gang både med undervisning og klasseleiing.

Kommunane må gje auka tilgang til helsesøster, slik at både fysiske og psykiske lidingar vert fort fanga opp og sett inn tiltak for.

Skulane er fleire stader allereie noe in god arena for samarbeid med næringslivet og opplæring i entrepenørskap. Dette ønskjer vi vidareutvikla, og ikkje berre avhengig av at det er eldsjeler blant lærarane som gjer at ein får det til. Særleg her i Sogn og Fjordane vil det vere nyttig med god opplæring og tilrettelegging for dei som kan tenkje seg å lage sin eigen arbeidsplass.

Skulen er kommunane sitt ansvar. Og det er ei av dei største oppgåvene til det lokale kommunestyret. Derfor er skule viktig når ein skal velje til hausten. Kva vil dei ulike partia for den lokale skulen? God skule handlar om meir enn skulestruktur.

10. mai 2011

Språk er kultur

Då KrF i 1933 vart skipa var det også med målsaka som ei viktig sak. Nynorsken sine vekstvilkår i samfunnet har vore magre i mange år, og var då som no, ei sak for "motkulturen".
Norge har to jamstilte målføre, bokmål og nynorsk. Tilsette i offentleg sektor er faktisk pålagde å kunne svare folk på begge målføre, og det er derfor obligatorisk undervisning i sidemål i skulen.
Det at Høgre, som påropar seg å vere eit parti for kultur, gjer landsmøtevedtak på å avvikle sidemålet, eller rettare sagt gjere det valfritt, er derfor både trist og uforståeleg. Det er slike grep ein ventar i frå det mindre kulturmedvitne partiet FrP. Endå tristare er det når dei marknadsfører det som å bli kvitt nynorsken som sidemål..
For meg er ikkje denne saka ein bagatell, fordi det seier noko om haldningar og om kva verdiar ein vil bygge på. Eg syns avstanden til Høgre auka med dette vedtaket.

5. mai 2011

Russetid er risikotid

Det er kjekt å vere russ, og eg ønskjer alle ei flott og triveleg russetid.
For enkelte blir russetida alt anna enn kjekk. Nokon opplever grov vald, trafikkulukker og at eigne grenser vert pusha.
Samfunnet vårt er veldig sex-fokusert. Og det viser att i ein del av dei russeknutereglane som finst. I alle fall dersom eg fekk dei rett gjengitt frå ein journalist i dag. Det gjekk på å sex med 10, sex med ein førstis, sex med russepresidenten, sex på skulen...Lista var ganske lang. For dei fleste er vel dette mest fleip. Men det gir likevel eit betydeleg sexpress. Og kombinert med alkohol, som dessverre er ein "viktig" del av russefeiringa for mange, så blir det nok tatt nokon val som ein seinare angrar på.
Og så skjer det som må vere nesten det verste ein kan oppleve, nokon vert voldtatt. Då vert peikefingeren heilt rett retta mot den som har gjort det. Og det er grunn til straff. (Dog syns eg FrP går langt over streken då dei ønskjer kjemisk kastrering..)
Men eg reagerer likevel på nokre av dei som peikar. NRK har hatt ein serie om ungdom og sex, Trekant, som har fått mykje klager. Først og fremst fordi dei lausriv sex frå verdi- og moralspørsmål. Sex er nyting og naturleg, seier NRK i serien, og "ler" av dei som meiner det er noko meir. Ser ikkje allmennkringkastaren at også denne serien er med å auke sexpresset på unge? Og at dei som ønskjer ei anna ramme rundt sexlivet sitt føler seg endå meir "sære"?
Andre som "peikar" er dei som har ein alkoholpolitikk som tar meir omsyn til den som skal tene på å selje enn den som drikk. Eg veit det er ei "lovleg vare", men ho er likevel spesiell. Og risikoen for russen er svært knytta til alkohol-bruk. Enkelte unge er uvant med å drikke, og tåler lite alkohol.

Eg meiner det er ein samanheng mellom dei verdiane vi gir borna våre, og måten dei oppfører seg på. Og dei fleste ungdomane klarer seg flott og er forstandige. La oss gje desse stort frimod til å ta sikre val. Det er eit samfunnsansvar.

Eg håpar russen får ei flott tid, at dei brukar lite rus og at dei tar vare på kvarandre. Og så håpar eg på kloke vaksne som både følgjer med, hentar heim og er til stades for ungdomen. Russetida er ei risikotid. Det er nesten så eg er glad for at døtrene mine gjekk vidaregåande i Afrika. Det opplevdest faktisk tryggare.