31. mai 2010

mor, far og barn er unormalt

Det syns i alle fall Utdanningsdirektoratet, som i ei lærarrettleiing (lærebok for lærarstudentar) ber lærerane la vere å bruke omgrepet "vanleg famile" om kjernefamiliar (mor,far og barn). då framstår andre familiar som "uvanlege".
Dette syns eg er eit stort nissetøys!Og eg vil ikkje ha eit slikt samfunn som definerer vekk natur og kultur til fordel for eit slags verdiutvaska mindretalstyranni.

Det er faktisk mor, far og barn som er det vanlegaste familie-omgrepet. Det er det som er idealet til dei fleste av oss. Det er det naturen legg opp til. Og det er mange undersøkjingar som viser at dette er det mest stabile, og den beste ramma rundt oppveksten til born.

Det som er godt for barna, er godt for alle! Også for samfunnet.

Så er det sjølvsagt dei som ikkje passar inn i dette, enten fordi ekteskap eller forhold går i stykker, eller fordi dei har ein legning som gjer at ein vel andre samlivsformer. Dette skal ein også lære om og skape forståing for. Men å dermed åtvare mot å snakke om kjernefamilien som vanleg, blir etter mi meining heilt feil!
Eg trur det beste for alle er å kalle ein spade for ein spade. Å lage nye omgrep som "babyfrø" eller "babyegg" for å forklare korleis barn blir til kan umogeleg vere rett i ein skule som skal fremje kunnskap.

I tillegg omtalar boka skulen som ein "hetero-fabrikk", og meiner det er eit problem at foreldre og lærarar vert forventa å leve i heterofile familieformer.
Kva blir det neste frå Utdanningsdirektoratet? Forslag om kvotering av lærarar etter familieform?

Bakgrunnen for bloggen er eit oppslag i Vårt Land 31.mai. Eg trudde eigentleg det var ein dårleg spøk. For dette er heilt på viddene!

12. mai 2010

Aborttala går opp

Å abortere eit foster er å ta liv. Landet vårt har ei lov som seier at det er lov å gjere det, og at fram til 12.veke så er det mor som skal bestemme dette. Eg meiner lova er feil. Men uansett om ein er enig eller ikkje med abortlova, så må det vel vere eit mål å få ned aborttala.
Men dei har altså auka. Trass i alt vi veit og kan. Trass i regjeringa si satsing på at ein skal få kjøpe angrepillen over alt.
KrF foreslo eit sett med tiltak, men merkeleg nok så fekk ein ikkje støtte. Er det fordi regjeringa berre støttar det dei kjem på sjølve? Eller er det fordi dei ikkje meiner det er viktig å sette inn tiltak?

Eg har fått mange innspel i det siste på eit tiltak; nemleg eingonnsstøtta ved fødsel. Viss mor har vore i jobb, så får ho full lønn i permisjonstida. Men viss mor er student eller av ein annan grunn ikkje har vore i lønna arbeid, så får ho berre utbetalt 35.263,- kroner.
NAV seier at utbetaling av eingongsstønad er eit teikn på risiko for barnefattigdom. (Sjølvsagt)
KrF foreslår ei 4-dobling av eingongsstønaden. Og endå er det langt under det "arbeidande" mødre får. Økonomi kan vere ein viktig grunn til at f.eks studentar ikkje ser muligheten for å behalde barnet. Dette kan samfunnet lett gjere noko med. Og samfunnet vårt treng barn!

8. mai 2010

utan politi

Det skjer mykje omorganisering innan politiet for tida. Som i alle slike statlege prosessar, så ser det ut til at mantraet er: Vi må samle oss meir for å klare å rekruttere. Vi må sentralisere og effektivisere administrasjonen, slik at fleire er i operativ teneste.
Kan nokon snart forske litt på om resultata blir slik som organisasjonakonsulentane trur? Eg meiner å ha lese at det ikkje har blitt fleire politifolk på gata etter siste omorganisering. Kvifor fortsett ein med same medisinen då?
Eg har ikkje noko i mot at ein skal vere effektive. Men er NAV sine endringar eit døme på det?
Kanskje er det mest effektivt at ein fortsett å vere i lokalmiljøet, der ein kjenner forholda og lett kan samhandle på trvers av etatar. Vil ikkje det vere det mest kostnadseffektive for samfunnet? For ikkje å snakke om brukaren?
Det er kanskje "effektivt" at det berre er eit lensmannskontor i Masfjorden, Gulen og Solund, men eg trur ikkje sulingane opplever det effektivt at politiet ikkje kjem når dei har bruk for dei, eller at dei kjem dinglande lenge etter at det var bruk for dei.
Sogn og Fjordane skal gå frå 23 til 3 lensmannsdistrikt. Skal dette lukkast, så må staten skape tryggleik for at lokalkontora framleis skal vere der, med bemanning ute i kommunane! Den tryggleiken har vi langt i frå, og etter mange "omorganiseringar" så kjenner vi lusa på gangen.
Før skulda ein på manglande rekruttering. No er det viss mange som påstår dei ikkje får jobb. I Gulen er det ledig 3 stillingar. Løp og søk!!
Ein liten blomst til regjeringa til slutt: Det er flott at dei auka opptaket av studentar. Og det er veldig viktig at dei held fast på ikkje å opprette veldig mange stillingar i sentrale strok. I så fall vil dei dra proppen ut av rekrutteringa i distrikta.

2. mai 2010

Flau sosialisme

1.mai og arbeidersong, nostalgiske tilbakeblikk og kampar om dagens politikk. Vi har ei sosialistisk regjering i Norge. Slik sett er dagen eit utstillingsvindu, for det som fungerer, og ikkje minst for det som ikkje fungerer.
Kva har skjedd med dei fattige? Fattigdomen i eige land er langt frå avskaffa, slik SV lova. Tvert om. Viss vi i Norge i dag har "bundne trelle", så er vel det dei fattige? Og dei som har rusproblem, ofte kominert med psykiatrisk diagnose. Her må kreftene settast inn. Fort!
Og barnevern? Staten manglar 700 fosterheimsplassar, men takkar nei til tilbod frå private organisasjonar om hjelp til å finne desse heimane. Er det "best for borna"? Eller er det fordi organisasjonane har kristent tilsnitt, og dermed ikkje passar ei sosialistisk regjering?
På alle desse områda legg staten ut heimane til folk på anbud. Bestemor skulle ikkje på anbud, men det er heilt greitt med bestemors barnebarn!
Og kva med den internasjonale betydninga av arbeiderdagen? Støtta til eigne bedrifter for å etablere seg i "U-land" er framleis rekna med i Uhjelpa. Det same er kvotekjøp av regnskog. Kan det vere rett? Det er vel å prøve å nå 1% målet av BNP på feil premissar. Juks med tal.

Miljøet og klimautfordringa er vår tids største sak. På sjølvaste 1. mai kom meldinga om at regjeringa har utsett rensing av gasskraftverket på Mongstad. Kva solidaritet er det? Norge lever godt med det, men kva med fattige land som vert overfløymd først?

Eg seier ikkje at alt er gale, men det manglar ein god del på viktige felt. Og dei felta rammar ofte dei svakaste. Skjerp deke!