12. mai 2010

Aborttala går opp

Å abortere eit foster er å ta liv. Landet vårt har ei lov som seier at det er lov å gjere det, og at fram til 12.veke så er det mor som skal bestemme dette. Eg meiner lova er feil. Men uansett om ein er enig eller ikkje med abortlova, så må det vel vere eit mål å få ned aborttala.
Men dei har altså auka. Trass i alt vi veit og kan. Trass i regjeringa si satsing på at ein skal få kjøpe angrepillen over alt.
KrF foreslo eit sett med tiltak, men merkeleg nok så fekk ein ikkje støtte. Er det fordi regjeringa berre støttar det dei kjem på sjølve? Eller er det fordi dei ikkje meiner det er viktig å sette inn tiltak?

Eg har fått mange innspel i det siste på eit tiltak; nemleg eingonnsstøtta ved fødsel. Viss mor har vore i jobb, så får ho full lønn i permisjonstida. Men viss mor er student eller av ein annan grunn ikkje har vore i lønna arbeid, så får ho berre utbetalt 35.263,- kroner.
NAV seier at utbetaling av eingongsstønad er eit teikn på risiko for barnefattigdom. (Sjølvsagt)
KrF foreslår ei 4-dobling av eingongsstønaden. Og endå er det langt under det "arbeidande" mødre får. Økonomi kan vere ein viktig grunn til at f.eks studentar ikkje ser muligheten for å behalde barnet. Dette kan samfunnet lett gjere noko med. Og samfunnet vårt treng barn!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar