16. august 2011

Bompengar

KrF meiner det må kunne nyttast bompengar og andre former for spleiselag, for å få bygging av nye vegsamband fram i tid.
Vi registrerer at særleg eit parti har god råd til å få bygd det meste uten. Men vi ser også at næringslivet er meir realistiske i tilnærminga si, og seier at viss det er bompengar som må til for å få fortgang i vegbygginga, så vil dei heller det enn å vente i mange år.
E39 er utan sidestykke den viktigaste vegen å få ordna gjennom fylket. Det er mange mil med ein standard som gjer at to store bilar ikkje kan køyre forbi kvarandre på ein god måte. Både trafikktryggleiken og omsynet til næringslivet sin trong for å kome fram, tilseier rask utbetring.
Korleis løysinga rundt Førde skal vere, den såkalla Førdepakken, må avklarast så snart som råd. Og arbeidet må framskundast. Først og fremst med pengar på statsbudsjettet, men også med bompengar for å kome raskt i gang.
For KrF er det også viktig at Førdepakka tek høgde for gode løysingar for mjuke trafikantar, born, syklande og gåande.

14. august 2011

Menneskeverd i sentrum
 Sjeldan har vel eit politisk slagord passa betre inn i ein valkamp enn KrF sitt ”Menneskeverd i sentrum” gjer i år. Eit ufatteleg åtak på oss som folk, på styresettet vårt og på eit politisk parti særleg, er bakteppet for den valkampen vi no går inn i. Mange har sagt mykje klokt, og særleg dei involverte ungdomane sjølve. Ma. at dette vonde berre må møtast med meir demokrati, ved open debatt om politiske saker og ved å nytte røysteretten.

KrF støttar dette. Vi vil, med eit klart utgangspunkt i at vi meiner kristne verdiar er det beste grunnlaget vi kan bygge eit samfunn på, arbeide for både trusfridom, ytringsfridom og toleranse. Vi ser ingen motsetning i dette.

KrF vil bruke menneskeverdet som ein lakmus-test på dei politiske standpunkta vi skal vere med på og ta. Og då ligg det eit særleg ansvar overfor dei gruppene som treng meir hjelp enn andre. Det kan vere elevar på vidaregåande som slit med skulen eller livet, det kan vere dei store utfordringane som ligg i samhandlingsreformen og folkehelsearbeidet, det gjeld innan for kultur og innanfor samferdsel. KrF vil vere med å utvikle Sogn og Fjordane vidare til eit viktig og triveleg fylke både for næringslivet og for oss som bur her eller gjestar oss.

Viss du vil at KrF skal vere med og påverke i fylket, og meiner at KrF sine verdiar er viktige, så ber vi om støtte i fylkestingsvalet. Målet vårt er å auke frå tre til fire representantar, og dermed få plass i fylkesutvalet.