14. oktober 2013

Pinleg frå avtroppande regjering

Det er mykje snakk om "snubletrådar" og "feller" når ein snakkar om budsjett som avtroppande regjering lagar. I den raudgrøne regjeringa sitt budsjett så er det noko som er så tydeleg at det grensar til å vere pinleg.
Det eine er 11 månaders studiestøtte. Eigentleg ei godt tiltak. Men når regjeringa ikkje ha funne plass til det dei 8 åra dei har hatt fleirtal og lett kunne innført det, men kjem med det i avgangsbudsjettet, så må alle lukte lunta. Og endå meir sidan det vert innført med knapp halvårsverknad i 2014, og ful verknad først i 2015. Og merk; dette var ikkje ein lekkasje i valkampen! Saka hadde gjort seg då, men det våga dei nok ikkje, i tilfelle dei likevel skulle kome i posisjon sjølve. (Det var i alle fall ikkje redsla for budsjett-lekkasjar som holdt dei tilbake)

Eit anna område er når dei finansierer ein del gode tiltak / skattereduksjonar med å auke skatten for familiar med låg inntekt. ( Ved å ta bort skatteklasse 2) Dei seier det er for å gje insitament for at begge vaksne i familien skal vere i løna arbeid. Men det vil i realiteten seie at dei familiane som frå før har valt å klare seg med mindre inntekt, no skal få endå mindre. Viss ikkje dei lyder staten!

Ikkje rart media samanliknar det med ein sur leiar, som overlesser kontorpulten til etterfølgjaren. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Mener-gavepakke-til-studentene-er-en-snubletrad-for-de-borgerlige-7339391.html


6. oktober 2013

Mørkemann

For første gong (i alle fall som eg sjølv veit om) er eg blitt kalla "mørkemann". Og det fordi eg i eit lesarinnlegg trekte det fram som positivt at KrF,H, FrP (usikker på om V var med) i avtalen hadde sikra at dei fastlegane som av samvitsgrunnar var mot å tilvise til abort, skulle få sleppe det.
Så lenge ordninga har fungert, og før regjeringa skjerpa inn praksisen, var dette eit lite problem. Faktisk så lite at då regjeringa skulle finne døme på at det ikkje hadde fungert, sleit med å finne dei. Denne saka kan sjåast på som ei lita fillesak, som berre angår nokre få personar. Eller ein kan sjå på ho som ei prinsippsak, der staten har rett til å overprøve arbeidstakar sitt samvit. Gjer som staten seier, eller skift jobb.
Eg tenkjer at samvitet til folk er viktig. Særleg når det dreiar seg om liv eller død. Og eg er pragmatisk nok til at når saka med tilvising til abort let seg ordne på anna måte, så må det vere greit.

Men ligg det meir bak det store engasjementet til dei som fordømmer innføring av reservasjonsrett, og som kallar oss som er for det, for mørkemenn? Ja, sjølvsagt. Eg går ut frå at det er sjølve abort-kampen som kjem fram. Det å sjå på fosteret som eit eige liv eller berre ein del av mor sin kropp.
Uten å ta den debatten no, så trur eg vi som samfunn står oss på å vere rausare mot kvarandre sine oppfatningar, grenser og ja; samvit. Vi kjem lenger med å finne fleksible løysingar som alle kan leve med.