19. desember 2010

Etter Gulen-budsjettet 2011

Det vart eit godt budsjett for Gulen. Komunestyret er einige om mykje. Men nokre saker er vi uamde om. Det er både rett og rimeleg, når 5 ulike politiske parti er representert. Eg vil kommentere nokre av sakene:

Senterpartiet meiner andre driv uverdig eldrepolitikk når vi vil ta vekk faste nattevakter på bu- og omsorgssentra. Fleirtalet vil opprette ambulerande nattevakt, som gjev tilbod til dei som har vedtak om tilsyn på natt, og som ikkje bur på sjukeheimen. Sp bil ha nattevakt på Byrknes og sovande nattevakt i Brekke. Ein kan lure på kva som er minst eller mest verdig når ein ser at Sp vil finansiere nattevaktene sine med å ta vekk 3 stillingar og 4 plassar frå sjukeheimen. Mindre til dei sjukaste til fordel for dei "relativt" friske eldre.

Høgre seier i avisene at dei er redd høg rente, og at dei derfor ikkje vil investere så mykje som andre. Det dei ikkje vil er å bygge 3 nye omsorgsleiligheter på Dalsøyra, bruke pengar på kommunale byggefelt / gjennomgangsbustader og på Gulatinget. Det dei vil, og har fremma framlegg om, er badeanlegg i Sløvåg, rehabiliteringssenter knytt til dette og bustader for brukarar med særlege behov, også det knytt til badeanlegget. Dei to siste er berre tekstlege føringar, ikkje avsett pengar til i økonomiplanen. Reknar dei med at private skal bygge? Eller...viss ikkje så vil dei nok minst investere like mykje som andre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar