13. februar 2011

Foreldre veit best kva som er bra for borna

KrF har i lange tider brukt dette som deler av argumentrekka i familiepolitikken sin. Vi meiner foreldre skal ha reell valfridom mellom barnehage og kontantstøtte til barnet fyller 3 år. Og at foreldra er dei beste til å ta dette valet for familien og barnet. Det handlar om å lage eit system som er fleksibelt, og som gjev familien mulighet til å løyse "tidsklemma". Det samme er argumentet for at skulefritidsordninga (SFO) ikkje skal vere obligatorisk, eller at ein ikkje skal innføre heildagsskulen. Det er foreldre som ønskjer å prioritere å bruke meir tid saman med borna sine enn andre, og då må ikkje sjansen for det takast i frå dei av staten. For foreldra veit vel best? Og ære være dei som vil følgje opp og vere meir saman med borna sine. Samfunnsutfordringa er for mange som ikkje følgjer opp. Og når det gjeld skule; KrF vil ha ein sterk offentleg skule, men meiner også her at foreldra skal ha rett til å velje. Viss dei ønskjer ein anna skule ut frå livssyn eller anna pedagogikk, så skal dei få det. At borna lærer er foreldra sitt ansvar. Då må foreldreretten respekterast ved val av skule.

Det artige med denne argumentasjonen er at denne veka vart han brukt heilt motsett, av Ap sin leiar i familie- og kulturkomiteen, Gunn Karin Gjul. Det skjedde etter at KrF fremja framlegg om at maks tid i barnehagen pr dag skulle vere 9,5 timar. Då rykka Ap ut og sa at KrF ikkje hadde tillit til foreldra, og at foreldra var dei som visste best kva som var best for borna deira! Kva er då grunnen, Ap, til at dei ikkje gjer det i desse andre sakene ovanfor?

Det viktige med framlegget om maxtid i barnehage, er ikkje å kontrollere foreldra. Men å gje eit tydeleg signal til arbeidslivet om at det er dei som må rette seg etter familielivet, og ikkje omvendt. Det var her 70-tals feminismen feila. Viss kvinner skal bli likestilte, så må borna og familielivet vere ein del av kabalen. Det er faktisk mange foreldre som veit kva som er best for borna, men som utfrå økonomi, karriere eller samfunnet sine forventningar, tek nokon val som dei ikkje trivst heilt med. Og obs! obs! -valet kan vere forskjellig frå familie til familie. Og det er greit! Vi er ikkje like. Men ha tillit til at dei fleste foreldre veit best kva som er godt for eigne born.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar