25. mars 2011

Arealavgift for oppdrett

Ein del kystkommunar er saman i ei interesseforening med tanke på sjøareal. Gulen kommune er ikkje medlem, men bør etter mitt syn bli det.
Denne foreininga har fått utarbeidd ein analyse frå Kontali analyse AS, med nokre framlegg til korleis ein kan møte oppdrettsnæringa framover. Det er nemleg ikkje til å stikke under ein stol at kampen om areala er hardare enn før. Og når oppdrettsselskapa ikkje lenger har lokal tilknyting, og knapt lokale tilsette, så er det lite interessant for ein kommune å regulere inn areal til næringa. I alle fall når ein ser at skepsisen hos innbyggarane og anna næringsliv, som td reiselivsnæringa, aukar på. Kvifor skal ein kommune ta kampen mot eigne innbyggarar for at ein næringsaktør skal få gode areal, viss det ikkje ligg att noko for det til grunneigar eller til fellesskapet?

I Gulen er vi godt vant med ein stor lokal aktør innan oppdrett. Ola Braanaas kan ikkje skuldast for å vere ein som ikkje legg att noko lokalt! Gulen har stor glede av å vere vertskap for den bedrifta. Men kva med andre som har hovudkontoret, slakteriet og langt på veg dei tilsette andre stader?

Eg vil tru det er derfor både Marine Harvest og Sjøtroll i møter med kommunen gir uttrykk for at ein langt på veg ønskjer velkomen ei arealavgift.

Høgre v/ Arve Mjømen, tar dei høge tonar mot meg i eit lesarinnlegg pga dette standpunktet. I tillegg til at han blandar inn eigedomsskatt både på hus og næring og selskapsskatt. Betyr det at Høgre meiner at næringslivet skal få fritt fram med areal der dei ønskjer det? Korleis vil dei vege mellom ulike interesser som td reiseliv og oppdrett? Areal til oppdrett kan bety noko økonomisk for begge deler. Trur dei at eit nei til arealavgift vil styrke ei oppdrettsnæring som ikkje er lokal?

Areal i sjø er fellesskapet sitt. Då er det også rimeleg at bruk av dette arealet kjem fellesskapet til gode. Og kanskje litt meir til det næraste fellesskapet, som også må ta eventuelle ulemper av oppdrettsnæringa.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar