21. oktober 2011

Første møte i Helse Førde-styret

I dag har eg vore på første møtet mitt i styret til Helse Førde. Eg kjende meg både velkomen og inkludert. Det var med "frykt og beven" at eg sa ja til å gå inn i dette styret. For sjukehussaka i Sogn og Fjordane verkar for å få fram det verste i ein del folk. Kampen mellom lokalsjukehusa på Lærdal og Eid, mot sentralsjukehuset i Førde, er lang og vond. Styret i helseforetaket har gjort vanskelege kutt for å få økonomi til svært påkrevde tenester for folk i Sogn og Fjordane. Kvalitet har også vore eit stikkord. Nokre pasientgrupper, der Stortinget endå til har vedteke opptrapping, har hatt vanskeleg vekst i vårt fylke. Eg tenkjer særleg på barne- og ungdomspsykiatri og rusbehandling. Det er veldig lett å forstå og å få folkeleg engasjement rundt mor, fødsel og behovet for tryggleik rundt denne viktige hendinga i livet. Det er verre å få engasjement rundt barnet når det er blitt ungdom med rusproblem. Men den mora som som opplever det, har også krav på at samfunnet stiller opp for barnet hennes. Og det er langt fleire unge som døyr av rus og psykiatri enn fordi fødeavdelinga er litt lenger unna.
Men altså, det første møtet: Vi fekk omvisning og informasjon om patalogi-avdelinga. Det er ei avdeling som analyserer vevsprøvar. Det er ei livsviktig avdeling dersom eit sjukehus skal behandle kreft. Dei sjekkar endåtil prøvar medan pasienten ligg på operasjonsbordet. Dvs. at dersom prøvane viser sjukdom, så kan sjukt vev fjernast i same operasjonen. Viss folk i Sogn og Fjordane skal ha same tilbod som folk i andre fylke, og ha deler av kreftbehandlinga i nærleiken, så må ein altså ha ei oppegåande patalogiavdeling. Vi kunne kjøpt prøvesvar, men då ville tidsfaktoren blitt ein annan. Prisen ville blitt 6 mill i staden for 10 mill. (altså berre ei innsparing på 4 mill)  Og Haukeland har ikkje kapasitet til prøvene våre. Det sa dei då avdelinga opna i 2006.  Likevel opplever ein at både leiande politikarar og aksjonistar seier ein heller bør kutte patalogiavdelinga enn noko på lokalsjukehusa. Helse Førde-styret må sjå på heilskapen, kvaliteten og kva tilbod folk i Sogn og Fjordane skal ha innanfor spesialisthelsetenester. Det forventar eg faktisk at andre også skal gjere. Og spesielt dei som er valde til å vere ombod for folk, enten det er som ordførarar eller stortingsfolk.
Harry Mowatt sa til meg på sin tørre måte: Møtegodtgjerdsla for å stte i dette styret, Trude, er litt for jobben du gjer og det meste erstatning for tapt omdømme.
Vel... Eg skal prøve å gjere ein god og samvitsfull jobb for folk i heile fylket. Gode sjukehustenester er viktig for folk.

5 kommentarer:

 1. Lukke til i den viktige jobben det er å vere i dette styret, viktig for heile fylket. Og så bra at du valde å takke ja til å bli styremedlem, nettopp med tanke på det Harry'en sa og som du sikkert hadde tenkt på frå før. Håpar du held fram å blogge om styrearbeidet

  SvarSlett
 2. Erlend Haaland, Nordfjordeid25. oktober 2011 kl. 18:51

  Vel, vi hadde vel ikkje forventa at styret blei tilført personar kritiske til hovudlinene i raseringa av den somatiske spesialisthelsetenesta for fylket som heilskap.
  Eg vert stadig imponert over kor flinke folk i opptaksområdet til sjukehuset i Førde er til å sjå heilskapen i sjukehustenestene i fylket. Eg vedgår at eg nyttar sarkasme her, eg er busett i Nordfjord og let meg difor styre av kjensler og irrasjonelle førestellingar om organiseringa av helsetenestene i fylket. Ja, sarkasme igjen. Fylket som meiningsfull organisering og samlande omgrep er diverre langt på veg øydelagt av m.a. Helse Førde-styret godt hjelpte av ansvarlege heilskapstenkjande politikarar, mediefolk, helsebyråkratar osb med utelukkande faglege omsyn for auge. På nytt sarkasme. Å organisere helsetenestene i dette området etter fylkesgrensene tener for tida berre ein liten del av fylket. Nei, eg er heller ikkje imponert over hyllesten din til patologiavdelinga i Førde og omsuten din for barne- og ungdomspsykiatrien, som kjent skal helseføretaket kutte 5 millionar i nettopp BUP no, 4 av dei millionane ville ein kunne spare på å leggje ned patologiavdelinga i Førde (dine tal). Eg håpar du nyttar tida di i styret til å tenkje kritisk om vedtekne sanningar, men eg vedgår at eg ikkje har store forventningar.

  SvarSlett
 3. Hei Erlend. Eg tar gjerne i mot synspunkt og råd. Men du må bygge på meir enn sarkasmer :) Eg meiner heller ikkje folk i fylket er beste tent med å fjerne sentralsjukehustenester og berre ha tre lokalsjukehus.

  SvarSlett