11. juni 2013

Dette tok eg opp i fylkestinget; Barnevern, familie og skilsmisse


Eg vil, fylkesordførar, ta opp ei sak som vi i KrF er særleg oppteken av. Det gjeld betre barnevern, auken i familievald og sterk auke i skilsmisser.

Dei siste 15 åra har talet på barn med tiltak i barnevernet auka med 77%. Dette må vi ta høgde for også i dei planane vi som fylke rår over. Som td. førebygging, folkehelse, vidaregåande skule og velferdstenester knytt til det.

Det er eit paradoks at vi har klart å sikre alle born ein barnehageplass, men ikkje klarer å gi alle born ein heim.

I Firda 23.mai kunne vi lese om sterk auke i familievaldssaker i Sogn og Fjordane. Og politiet trur det berre er toppen av isfjellet. Dei sender mange bekymringsmeldingar til barnevernet.

KrF har tidlegare teke opp spørsmålet om ikkje vi burde få eit eige barnehus i fylket vårt, slik at vi sikra born trygge og gode avhøyr og behandling i samband med denne typen saker. Vi meiner auken i familievaldssaker tilseier fortgang i den saka. Fylkeskommunen bør, gjennom KS, ta saka vidare. Det er viktig at politiet og samfunnet rundt barnet blir ein hjelpar og tilretteleggar, og at ikkje avhøyr og behandling vert opplevd som eit nytt overgrep.

KrF meiner også at støtte til familiar og førebygging av skilsmisser er viktig for å forebygge uønska utvikling, psykiske vanskar og personlege tragediar. Frode Thuen er ein anerkjent forskar på temaet, og er ikkje i tvil om at her er sterke samanhengar.

 Han mener samlivsbrudd er et undervurdert og underprioritert samfunnsproblem, fordi vi vet at barn som opplever samlivsbrudd er betydelig overrepresentert på statistikken over alle slags mulige problemer: psykiske problemer, rusproblemer, problemer på skolen og så videre.

Thuen mener familiepolitikken har gått for lut og kaldt vann i flere år.

 

Fylkesordførar; vi kan som fylkeskomune velje å seie at «dette ikkje er vårt bord». Men vi har eit plan-ansvar og eit samfunnsansvar. Det er sjelden berre ein bit i puslespelet som gjer at det skjer skade. Samspel mellom mange små bitar er det som skal til for å skape best mogelege vilkår for barn og unge. For KrF er det ei av dei viktigaste politiske sakene vi kan bruke krefter på.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar