18. april 2010

Felles ungdomsskule i Gulen?

Gulen har sin eigen "sjukehus-debatt". Den handlar om ungdomsskulane våre. Vi har 4 kombinerte barne- og ungdomsskular. (Brekke, Eivindvik, Dalsøyra og Byrknesøy) I kommuneplanen vår seier vi at denne diskusjonen skal takast dersom det er monaleg økonomisk innsparing, eller at det er vesentlege faglege grunnar eller at eit fleirtal av foreldra ønskjer det. Kommunestyret har vedteke at ein skal greie ut saka. Og i økonomiplanen ligg det inne ei innsparing i 2012-2013.
Oversyn over framtidig elevtal syner at mot no ca 110 elevar, vil det frå 2012 vere ca 85. På Byrknes vil det td. i 2012-2013 ikkje vere ein einaste 8. klassing.

Elevane i Gulen gjer det godt på nasjonale prøver. Det viser at vi fagleg sett truleg har ein god skule. Sjølv om elevane i ungdomsskulen går i "aldersblanda" klassar. Dei faglege argumenta er kanskje ikkje dei sterkaste, sjølv om lærarutdanninga blir lagt om, og krava til lærarar i ungdomsskulen blir skjerpa.
Reisetida er vel det som kan vektleggast sterkast. Det er klart at i ein kommune som Gulen så blir det lange reiseavstandar viss ein skal samle alle på ein stad. Det vil berre vere Eivindvik og Dalsøyra som er aktuelle for ei slik samling. Dalsøyra vil vere mest naturleg, dersom ein ikkje får til båtskyss. Men det er klart at det er eit tap for ein kommune å ikkje ha ungdomsskule i det som er kommunesenteret, og den staden som er mest kjent utanfor kommunen. Den bygda som får ein felles ungdomsskule vil også få den fordelen at det vil gå ruter til/frå ho kvar dag. Sidan td andre fellesfunksjonar, som td. sjukeheim og administrasjon / legekontor /tannlege ol. er i Eivindvik, vil det med skyss vere viktig for vanlege folk.

Eg har lenge vore for ein felles ungdomsskule. (I alle fall for tre av skulane. Eg er enno litt usikker på om avstanden frå Brekke/Oppedal ikkje blir i lengste laget). Det er fordi eg trur ungdomen ville like å vere meir saman. At vi på den måten kunne skapt eit større ungdomsmiljø i kommunen, som igjen gjorde at fleire ville ønskje seg tilbake. Og at vi kunne bygd ned grensene og fått ein felles "Gulen-identitet". Eg trur også at det ville vore betre å få reine klassar i ungdomsskulen.

Det blir ein debatt framover om denne saka. Mange ønskjer at det skal vere den store valkamp-saka. Det syns eg er dumt, for då vert det skyttergraver og bygdestrid, meir enn ein balansert debatt. Eg håpar på ein ryddig og god debatt, der ein ikkje er så oppteken av å rope ut sitt eige syn at ein gløymer å høyre på andre sine argument. Og så har vi heldigvis eit demokratisk system som skal avgjere det til slutt.
Der er allereie på plass to facebook-grupper. Ei for og ei imot. Det er bra. Bli med på ein viktig debatt for framtida!

PS: Gulen KrF sitt program gir opning for å slå saman, men det er begge syn i kommunestyregruppa vår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar