11. april 2010

"Nytale"

"Nytale" er eit omgrep som ein nyttar om det å legge nytt innhald i eit ord. Orwell nytta det td. til å få krig til å framstå som fred i boka si.
No driv regjeringa med nytale. SoriaMoria 2 seier veldig klart at det ikkje skal leggast ned lokalsjukehus. Det var endå til Sp sin siger i forhandlingane. Ap prøver å legge ein ny definisjon inn i dette. Å lage eit lokalmedisinsk senter utan sengeplassar eller akuttberedskap er også eit lokalsjukehus, seier dei. Altså inga nedlegging og ikkje eit brot med SoriaMoria 2. Sp-leiar Navarsete gjekk høgt på bana og varsla ultimatum mot ei slik tolking. Men ho har etter nokre dagar spakna til å seie at Sp og Ap er heilt samde. Samde om kva? Om at eit lokalmedisinsk senter er eit lokalsjukehus?
Eg syns det var litt ubehageleg på fylkestinget å ikkje vere realistisk i forhold til dei rammer stortinget har gjeve (og det med ei fleirtalsregjering!). Men det vert umogeleg for eit opposisjonsparti å ta det ansvaret når ikkje regjeringspartia sjølve gjer det. For i valkampen lova KrF å halde på lokalsjukehusa, men med tilpassa funksjonar.
Tida framover vil syne om Sp også berre driv med "nytale", for slik eg skjønar det skal regjeringa behandle spørsmålet om endring av funksjonar.
Kanskje Radio Røysa traff hovudet på spikaren då dei sa at Navarsete la vekt på nærleiken. Og at Lærdal låg i nærleiken til Førde..

Men "nytale" er ikkje ein god politisk øvelse. Det fører nemleg veljaren bak lyset. Og viss denne regjeringa legg ned lokalsjukehusa i Lærdal og på Eid, så er det nett det Ingrid Heggø, Tor Bremer, Liv Signe Navarsete og Erling Sande har gjort.

1 kommentar: