25. april 2010

KrF- eit politisk parti

Det burde ikkje vore nødvendig å presisere det i overskrifta. Men det er kanskje lett for motstandarane vore å blande saman KrF som eit politisk parti og som ei spesiell kristen "rørsle". Og partiet legg opp til det sjølve.

Først: Eg vil at KrF skal halde fast på formålet og eigenarten om å vere eit parti som baserer seg på dei kristne verdiane, slik vi finn dei i Bibelen. Det er viktig at vi framleis har eit parti i Norge som har dette som eit utgangspunkt. Særleg fordi vi heile tida står framfor vanskelege etiske spørsmål, og at det då er viktig å ha eit slikt utgangspunkt for politisk tenkning.

Men eg kan ikkje skjøne at det står i motsetning mot å endre det som vert kalla "vedkjenningsparagrafen". Det er spesielt at tillitsvalde i eit parti må vedkjenne ei tru. Det høyrer etter mitt syn meir saman med verv i eit kyrkje- og trussamfunn. Eg vil at KrF erstattar denne paragrafen med ein som seier at ein må arbeide for og vere lojal mot, grunnlaget til partiet og det vedtekne programmet.

Dette betyr ikkje eit skilje mellom tru og politikk, men ryddar i ei ugrei samanblanding. KrF kan ikkje, som eit demokratisk parti, ha lover som i realiteten gir A- og B-medlemskap. Det må vere slik at alle medlemer kan veljast til verv, viss dei får tillit frå dei andre i laget.
Eg håpar det vert eit av resultata frå den prosessen partiet no er inne i. Ei prinsippiell rydding.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar