31. januar 2011

"Vi vil ikkje bestemme det"

Seier FrP. Årsmøtet deira har sagt ein må kutte i talet på vidaregåande skular pga færre elevar framover.
Det er ein realitet at det vert færre elevar, og at det vil bety noko for skulestrukturen i Sogn og Fjordane. Det trur eg alle politiske parti ser. Men FrP sitt framlegg til korleis strukturen skal avgjerast er rein ansvarsfråskriving. Dei meiner at elevsøknadane skal avgjere det. Er det søkjartalet eit bestemt år? Og så skal det f.eks avgjere for all framtid? For det går ikkje an å legge ned og opprette skular kvart år.
Skal ikkje ei nokolunde jamn geografisk fordeling av skulane gjelde? Eller ei styring av strukturen som gjer at færrast mogeleg blir hybelbuarar? Når dei hevdar å vere oppteen av kvalitet og å hindre fråfall av elevar, så bør dei sjå at hybelbuarar er overrepresenterte når det gjeld fråfall. Dessutan ser ein også eit stadig nærare, og ønska, samarbeid mellom lokalt næringsliv og skule. Dermed vil skulane vere sentrale lokalsamfunnsytviklarar. Skal ein ikkje vere med å ha ei politisk meining om ei så viktig strategisk utvikling i fylket? Vil FrP berre trekke på skuldrane og la 16-åringar bestemme det med eit tastetrykk på tastaturet?
Kva skal vi med eit parti som ikkje vil ta ansvaret det er å vere med å bestemme utviklinga? Det er jo for å ha ei viss politisk styring ein vel politikarar, elles kunne vi hatt nok med å berre hatt nokre byråkratar. I sjukehussaka rasar FrP over at byråkratiet skal styre, og at regjeringa abdiserer. Men det er akkurat det dei no vil gjere sjølve. Og eg er redd saka om skulestruktur syner meir av FrP sin styringsvilje enn det ein ser i sjukehussaka. Dei vil la marknaden styre og humla suse. Det lovar ikkje godt for distriktspolitikken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar