28. mai 2013

Besøkstal på musea

Dette brevet er sendt til Kulturutvalet på fylket. Det var oppe som meldingssak i dag, og utvalet vil ha ei sak på det:

Årsmelding for musea syner stor nedgang i besøkstala. Noko av dette kan skuldast endring på rapportering. Men det er også klart at det er reell nedgang.

Under handsaminga av sak om publikumsstrategien i Fylkestinget, vart det påpeika at manglande skyssmidlar til skuleklassar er ein viktig grunn til mindre bruk av musea frå skulane. Styreleiaren for musea, Harry Mowatt, viser til det same i fleire kommentarar i media.

 For KrF er det svært viktig at vi som fylke kan vere med å finne løysingar slik at born og unge i fylket får kjennskap til musea våre, både kulturarven og utviklingsarbeidet. Tidlegare kunne deler av Den kulturelle skulesekken sitt tilskot nyttast til skyss. At denne sjansen er vekke, må vere eit problem for mange distriktskommunar. Og i realiteten gjere tilbodet til ekskursjonar / kunst- og kulturopplevingar lite tilgjengeleg for mange. Det strir mot staten sine mål om lik rett til utdanning uavhengig av kvar ein bur, og det utfordrar gratisprinsippet i norsk grunnskule.

KrF meiner vi skal prøve å få til eit pilotprosjekt om skyssordning /tilskot til skuleklassar. Vi meiner dette bør vere eit samarbeidsprosjekt mellom kommune, fylkeskommune og stat.

Vi ber om at saka vert tatt opp som sak i kulturutvalet.

 

KrF-gruppa på Fylkestinget i Sogn og Fjordane

v/ Trude Brosvik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar