9. mars 2010

Sjukehus

Helse Førde har lagt fram høyringsframlegg om sjukhustenesta i Sogn og Fjordane. Tilrådd løysing er eit sentralsjukehus, som har all akuttbehandling, og to lokalmedisinske senter. Desse sentra er etter kva eg skjønar dag-sjukehus, der dei sengene som er knytt til skal drivast av kommunane. Det siste er eit dristig grep før ein veit korleis stortinget vil finansiere samhandlingsreformen. Viss finansieringa er tilfredsstillande, så er det for pasienten for så vidt det same om det sjukehuset eller kommunen sine senger. Då er det i realiteten eit lokalsjukehus, men utan akuttberedskap (og dermed utan fødetilbod).
Styret i Helse Førde må foreslå løysingar innan dei rammene dei har. I så måte har dei gjort jobben sin. Men det har ikkje Sp, Ap og SV i fleirtalsregjeringa. Dei har dobbelkommunisert til veljarane at ingen lokalsjukehus skulle leggast ned, utan å ville betale det det kostar.

Mi prioritering innan sjukehusvesenet er
1) Kvalitet
2) tilgjengeleg
3) Nærleik / avstand
4) kompetansearbeidsplassar

Samt at ein kan ha dei funksjonane som ein også treng, men som få går i tog for; rusbehandling, psykiatri, geriatri mm.

Fylkesstyret i KrF planlegg å behandle denne høyringssaka på fylkesstyremøte 22.03.2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar